Στην πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο δήμος Πειραιά προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του. Ειδικότερα, ο φορέας ενέκρινε την πρόσληψη 129 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 11 µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθµών και της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Ειδικότερα, θα προσληφθούν 30 άτομα της ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πρασίνου και πέντε άτομα της ειδικότητας ∆Ε Κηπουρών µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς θα προσληφθούν:

ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ 1

ΠΕ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 35

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 25

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ 19

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και η διάρκειά της θα είναι ίση µε την σχολική περίοδο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των βρεφονηπιακών σταθµών (έντεκα µήνες).
 
Top