Ο ΟΠΑΝ του Δήμου Πειραιά ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής συνολικού αριθμού έως πενήντα (50) καθηγητών φυσικής αγωγής, για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» 2017 – 2018.

Η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. καθορίζονται στο άρθρο 9 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’).
 
Top