Νέα απόφαση του Δήμου Πειραιά που υπογράφει ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον κ. Καλογερόγιαννη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με αρμοδιότητα στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

2) Tον κ. Αγραπίδη Χρήστο, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητα στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3) Τον κ. Μελά Ιωάννη, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με αρμοδιότητα στη Δ/νση Προσόδων και Εμπορίου.

4) Την κ. Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις πιο πάνω υπηρεσίες πλην των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως τελικοί υπογράφοντες καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφασή μας στον Γενικό Γραμματέα και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

Θα υπογράφουν την αλληλογραφία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Δημότες καθώς επίσης και τις βεβαιώσεις που χορηγούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Δημότες εκτός των περιπτώσεων που με απόφαση έχουν ανατεθεί στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων που εποπτεύουν.

Στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Καλογερόγιαννη Παναγιώτη, αναθέτουμε την υπογραφή όλων των χρηματικών (βεβαιωτικών) καταλόγων γενικώς, οι οποίοι συντάσσονται από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς επίσης και την υπογραφή των χρηματικών καταλόγων οι οποίοι συντάσσονται μετά τις αποσύρσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων από το Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Προσόδων & Εμπορίου κ. Μελά Ιωάννη, αναθέτουμε την υπογραφή εγγράφων ως ακολούθως: 1) των βεβαιωτικών καταλόγων, 2) των αδειών κοινοχρήστων χώρων, μικροπωλητών και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 3) των αποφάσεων Δημάρχου περί επιβολής προστίμων 4) των ανακοινώσεων για την καταβολή τελών, χρήσης κοινοχρήστων χώρων και οικονομικών οφειλών, 5) των αδειών διαφήμισης, 6) των τίτλων διαρκούς χρήσεως οστεοθυρίδων, 7) των τίτλων διαρκούς χρήσεως ταφικού χώρου οικογένειας 8) Την υπογραφή αποφάσεων Δημάρχου περί α) Παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, β) διαπίστωσης της εκμίσθωσης εκμετάλλευσης περιπτέρου, γ) ανάκλησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου και δ) μεταβίβασης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου και εν γένει οποιαδήποτε αρμοδιότητα περιλαμβάνει το σύνολο της εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Στην Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά αναθέτουμε την υπογραφή όλων των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπανών , την υπογραφή όλων των βεβαιωτικών καταλόγων της Δ/νσης , των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και την υπογραφή των αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών, την υπογραφή των Μηνιαίων Οικονομικών στοιχείων προς Ε.Ε.Τ.Α.Α και Υπουργείο Εσωτερικών και την υπογραφή των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων ( Ισολογισμό, Προσάρτημα ).

Οι πιο πάνω Αντιδήμαρχοι θα τελούν τους πολιτικούς γάμους εκ περιτροπής με τους άλλους Αντιδημάρχους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους θα ασκεί ο Δήμαρχος».

Σημείωση: H κα Χαρβαλάκου ορίζεται και ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Πηγή: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 
Top