ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος,  την 22αν    Νοεμβρίου 2016,  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 17:00   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα   παρακάτω  θέματα : 


1. Λήψη απόφασης  για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά της υπ’ αριθμ. 1971/16  απόφασης  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
2. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων  Γ’ τριμήνου  για τον έλεγχο – υλοποίηση  του Προϋπολογισμού , έτους 2016.
3.  Έγκριση  του τελικού πίνακα  πιστωτών της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σαλαμίνας με την  επωνυμία ΔΗΚΕΣΑ και αποδοχή  ως καθολικού διαδόχου  των υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΣΑ από τον Δήμο Σαλαμίνας,  που περιλαμβάνεται  στον πίνακα  αυτό. 
4.  Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης εργασίας και έγκριση της υπ’αριθμ. 13/16 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας, Δήμου Σαλαμίνας. 
5. Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου των  εργαζομένων  του προγράμματος Βοήθεια   στο Σπίτι” σύμφωνα  με την παρ.1α του άρθρου 69 του Ν.4430/2016(ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-16).
6.   Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας  στην πράξη « Κέντρα  Δια Βίου Μάθησης ».
7.   Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου  του Δήμου Σαλαμίνας  για την υλοποίηση της πράξης  Κ.Δ.Β.Μ. – νέα φάση.
8 .  Δ΄ κατανομή  ποσού 72.321.,35€  προς κάλυψη λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,   του Δήμου Σαλαμίνας. 
9.  Συγκρότηση  Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής   με κλήρωση,  σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 , του έργου  «Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού».


10.-     Έγκριση μελέτης  που αφορά  «Επισκευή και συντήρηση  Σχολικών κτιρίων  2015-2016»  και τρόπος δημοπράτησης.
11.     Έγκριση μελέτης που αφορά  « Ανακατασκευή   φθορών οδοστρώματος   στην Δημ. Κοινότητα  Σαλαμίνας »  και τρόπος δημοπράτησης.
12.     Έγκριση μελέτης που αφορά  « Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου »και τρόπος δημοπράτησης.
13.     Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 132/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και λήψη  απόφασης    για την  αποδοχή  και έγκριση  της 9/2016   ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  του έργου ¨ Ανάπλαση  ιστορικού  κέντρου ¨   και έγκριση   του τρόπου  επιλογής  εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτό  διαγωνισμό  σύμφωνα  με τον Ν.4412/16 . 
14.      ¨Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 127/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και λήψη απόφασης    για την   αποδοχή και έγκριση της 8/2016 της ανασυνταγμένης μελέτης, σύμφωνα  με τις διατάξεις του  Ν.4412/2016,  του έργου ¨  Συντήρηση  και επισκευή  δικτύου ακαθάρτων Δήμου   Σαλαμίνας ¨ και έγκριση του τρόπου  δημοπράτησης  με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τον  Ν.4412/16.
15. Ανάκληση  της υπ΄αριθμ. 128/2016 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου και  λήψη  απόφασης  για  την   αποδοχή  και έγκριση  της 7/2016 ανασυνταγμένης μελέτης ,σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016,  του έργου ¨  Συντήρηση   και επισκευή  οδοποϊιας  Νήσου Σαλαμίνας ¨ και έγκριση του τρόπου   δημοπράτησης με ανοικτό  διαγωνισμό σύμφωνα με   το Ν.4412/16. 
16.  Έγκριση  της μελέτης που αφορά   ¨   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΚΑΙ   ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ¨ και καθορισμός του τρόπου  δημοπράτησης .
17.  Έγκριση  της μελέτης που αφορά   ¨ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης .
18. Έγκριση  της μελέτης που αφορά¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ¨ και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης .
19. Έγκριση  της μελέτης που αφορά «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΘΟΡΩΝ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης .
20. Έγκριση της μελέτης που αφορά  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης. 
21.    Έγκριση  μελέτης  που αφορά  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.
22.     Αντικατάσταση  μέλους στην Επιτροπή επίβλεψης  & ελέγχου  των εργασιών που αναφέρονται  στο αίτημα της κας Βάϊας  Πασχαλούδη.
23.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 158 Θ/2016 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011»,  για την Επιτροπή παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών Οχημάτων  (βάση άρθρου 67, Π.Δ. 28/80 & ΔΚΚ άρθρο 273 παρ.1.


24.    Έκφραση  σύμφωνης γνώμης στην 5η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016 του  Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνας.
25.    Αποδοχή παραίτησης  τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ.  « Σχολική Επιτροπή  Δ/μιας Εκπαίδευσης   του Δήμου Σαλαμίνας  και αντικατάστασή του.
26.   Τακτική  Επιχορήγηση  του Ν.Π.Δ.Δ.  Άθλησης – Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας  για το έτος 2017.


27.   Έγκριση  Απογραφής  & Ισολογισμού Έναρξης του Ν.Π.Δ./Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2011.


28.   Έγκριση  Ισολογισμού , έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης , Κοινωνικής Πολιτικής  & Παιδείας  Δήμου Σαλαμίνας.


29.  Λήψη απόφασης  επί έγγραφης  διαμαρτυρίας Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου « Αγ. Νικόλαος ο Δροσερός » , περί ελλιμενισμού πλοίων.


30.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.


31.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, για σύνδεση ακινήτου με την αποχέτευση.


http://www.pireasnews.gr/
 
Top