Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  30 ην  Ιανουαρίου    2017,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα   17:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα   παρακάτω  θέματα  : 

1.  Έγκριση  της έκθεσης πεπραγμένων του εκκαθαριστή της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαλαμίνας, καθώς και απαλλαγή του εκκαθαριστή .

2.   Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο : «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας νήσου Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%).

3. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης «Προμήθεια Γάλακτος  Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου Σαλαμίνας» , έτους 2016. 

4.  Α΄ κατανομή  ποσού 72.321,35 € προς κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων  του Δήμου Σαλαμίνας  και της αμοιβής  των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, καθώς και την  ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

5.   Έκφραση  σύμφωνης γνώμης στον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  οικονομικού έτους 2015.

6. Έγκριση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος  και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., οικ. Έτους 2017 .                                   

7.  Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. οικ. έτους 2016.

8.  Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. έτους 2016.

9.  Έγκριση  των όρων της  σύμβασης δεσμευμένου  λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου,  εξουσιοδότηση  της Δημάρχου για την υπογραφής   της ,  καθώς και ορισμός  υπευθύνου στο Ταμείο  Παρακαταθηκών  και Δανείων  ως χειριστής  και μεσεγγυούχος  του προϊόντος  του ως άνω  δεσμευμένου λογαριασμού. 
10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας  στην Επιτροπή Ανέλκυσης ναυαγίων , έτους 2017.
11.    Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων  από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π, των Δημ. Διαμερισμάτων Αμπελακίων & Σεληνίων » . 
12.   Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους.

13.   Διορθώσεις λογαριασμών Ύδρευσης.

http://www.pireasnews.gr/
 
Top