Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, την 27ην Ιουνίου  2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 16.30 στο  Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 

1.- Λήψη απόφασης  υπέρ του αγώνα των συμβασιούχων  μπροστά  στις νέες εξελίξεις  και υιοθέτηση  από το Δημοτικό Συμβούλιο,  του ψηφίσματός τους
2.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  εργασιών  του έργου : Τοποθέτηση παροχών  αποχέτευσης  στον Δήμο Σαλαμίνας.
3.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Τοποθέτηση  παροχών  αποχέτευσης στον Δήμο Σαλαμίνας.
4.- Έγκριση  μελέτης  που αφορά :« Προμήθεια  και τοποθέτηση  ελαστικών αυτοκινήτων , έτους 2017 » και καθορισμός τρόπου  δημοπράτησης. 
5.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση,  του Προϋπολογισμού  έτους 2016.
6.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Α’ τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση,  του Προϋπολογισμού  έτους 2017.
7.- Ανάκληση της  83/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Ρύθμιση χρεωστικού υπολοίπου Δήμου Σαλαμίνας.
8.- Έγκριση πρακτικού αυτοψίας τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση – παύση  και αποκατάσταση λειτουργίας  πρώην ΧΑΔΑ, στην θέση Μπατσί  του Δήμου Σαλαμίνας και  εξουσιοδότηση της Δημάρχου  για περαιτέρω ενέργειες
9.- Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας  και Δ.Λ.Τ Σαλαμίνας  για την αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων  της χ.ζ.λ.  και τον καθορισμό  των χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.  στα διοικητικά όρια  του Δήμου Σαλαμίνας  για το έτος 2018.
10.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  έτους 2017  του Δήμου Σαλαμίνας.  
11.- Έγκριση  Απολογισμού  οικ. έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. 
12.- Επιστροφή χρημάτων  ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα
13.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  ψήφιση πίστωσης ποσού  783.68€  με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.                    00-6433.000 του Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017.
14.-  Αποδοχή παραίτησης της Δ.Σ. κας Πολύζου – Καραβασίλη Μαρίας  από τακτικό μέλος  και  Αντιπρόεδρος   του Ν.Π.Δ.Δ.  Βιβλιοθήκη – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης  & Ιστορίας  Δήμου Σαλαμίνας  και ορισμός  νέου μέλους.
15.- Αποδοχή παραίτησης  τακτικού μέλους  του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας  και αντικατάστασή του.

http://www.pireasnews.gr/
 
Top