Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 13ην  Ιουνίου 2017,  ημέρα    ΤΡΙΤΗ   και ώρα   16:00   στο Δημοτικό Κατάστημα,  για  συζήτηση  και λήψη απόφασης,  στο  παρακάτω  θέμα  : 

 1.- Έκφραση γνώμης  επί της από 13-5-2016 (επίδοση  Γρ. Υπουργού  13-5-2016) αίτησης  θεραπείας  της Κ/Ξ ΑΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου: «Κατασκευή  Δευτερεύοντος  Δικτύου  Αποχέτευσης  Ακαθάρτων Υδάτων  πόλης  Σαλαμίνας».
Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας της Τεχνικής Υπηρεσίας μας με το ΥΠΕΧΩΔΕ, μας ζητήθηκε  να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία να εκφράζεται η  σύμφωνη γνώμη  στις απόψεις της Υπηρεσίας,  που αφορούν  την εκδίκαση της αίτησης θεραπείας  της Κ/Ξ  ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ .                                                                                                                                                                                                                    


http://www.pireasnews.gr/
 
Top