Ανακοινώνεται η πρόθεση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με 16 άτομα, χρονικής διάρκειας από 15/06/2018 έως 31/12/2018, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την προσωρινή στέγαση προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, με τις κάτωθι ειδικότητες:

– Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου [Project Manager]
– Έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο [Financial Manager]
– Έναν (1) Υπεύθυνο Προμηθειών [Supply/Procurements Manager]
– Έναν (1) Υπεύθυνο Δεδομένων και Ενημέρωσης [Data Manager/PI]
– Έναν (1) Υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού/Διοίκησης [HR/Admin. Manager]
– Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο [Legal Advisor], για το χρονικό διάστημα από 15/06/2018 έως 15/08/2018
– Έναν (1) Συντονιστή Ομάδας Υπηρεσιών [Services Team Coordinator]
– Τρεις (3) Κοινωνικούς Επιστήμονες [Social Scientists]
– Δύο (2) Επόπτες Φιλοξενίας [Accommodation Supervisors]
– Δύο (2) Διερμηνείς Αραβικών [Arabic Interpreters]
– Έναν (1) Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί [Farsi/Dari Interpreters] και
– Έναν (1) Συνοδό [Accompaniment Focal Point]
 
Top