Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο για την υλοποίηση του έργου «BLUACT» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBACT III.
Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα άτοµο της ειδικότητας Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου BLUACT.
 
Top