Τεχνογνωσία για τη δικτύωση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων του Πειραιά, με επιχειρήσεις του εξωτερικού καθώς και πληροφόρηση για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προσφέρει πλέον το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) προς τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ).

Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών από το ΕΚΤ και προς ΒΕΠ, προβλέπεται από τη μεταξύ τους συμφωνία που υπογράφτηκε πρόσφατα προβλέπει την παροχή μιας «βεντάλιας» υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου που σχετίζονται με τη στήριξη και την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την αξιοποίηση καινοτομικών λύσεων και την ενδυνάμωση του καινοτομικού τους δυναμικού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ θα παρέχει σε μέλη του ΒΕΠ τις εξής υπηρεσίες.

1. Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη σύνταξη και προ-αξιολόγηση προτάσεων σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για τα οποία το ΕΚΤ αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής (Horizon 2020, COSME) για επιλεγμένες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Διάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων καινοτομίας για επιλεγμένες επιχειρήσεις που πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας (μέσω εργαλείων όπως το IMPROVE).

3. Παροχή υπηρεσιών και εργαλείων για την περαιτέρω υποστήριξη αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στα πλαίσια του Δικτύου ΕΕΝ (INNO4AGRO).

4. Παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικές, εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars, δικτύωση κλπ.) για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (EMPOWA)

5. Υπηρεσίες διάγνωσης των αναγκών (First Company Visit, Business Review, Technology Audit) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές.

6. Παροχή υπηρεσιών δικτύωσης στα μέλη του Επιμελητηρίου με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό για πιθανές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας, το ΕΚΤ ξεκινά πλέον να προωθεί προσφορές διεθνών εμπορικών και τεχνολογικών συνεργασιών από τη βάση δεδομένων του ΕΕΝ στα μέλη του ΒΕΠ ενώ τις επόμενες μέρες επίκεινται αναλυτικές παρουσιάσεις για τις υπηρεσίες του ΕΕΝ σε μέλη του ΒΕΠ.

Επίσης, θα υπάρξει συνεργασία πάνω στο ευρύτερο αντικείμενο της διάδοσης και συλλογής στατιστικών στοιχείων σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας καθώς και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος έντασης γνώσης και των συναφών δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ είναι συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas του ελληνικού κόμβου που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και το οποίο είναι μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network το οποίο διαθέτει 3.000 ειδικούς από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες.
 
Top