ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος,  την 19ην Δεκεμβρίου 2016,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα   παρακάτω  θέματα: 
1.-   Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης –θέρμανσης  και ελαιολιπαντικών  του Δήμου  Σαλαμίνας , έτους 2017.(χρήση 2017)
2.-   Απολογισμός έργου Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστάθηκε  με την υπ’ αριθμ.  49/2016 απόφαση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης  παράνομης   επαναλειτουργίας   του Λατομείου  στην θέση ΓΟΥΒΑ- ΜΠΑΤΣΙ Σαλαμίνας.
3.-  Λήψη απόφασης έγκρισης διάθεσης  πίστωσης για την κάλυψη εξόδων προμήθειας εδεσμάτων  και γουριών για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων  και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων.
4.    Συγκρότηση Επιτροπών  με κλήρωση σε εφαρμογή  του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  για το έτος 2017 .
5.   Λήψη απόφασης  για την αποδοχή και έγκριση  της 16/2016 μελέτης , σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 του έργου « Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή  - Συντήρηση  οδικού Δικτύου» και έγκριση  του τρόπου επιλογής  εργοληπτικής επιχείρησης  με ανοικτό διαγωνισμό  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
6.-    Λήψη απόφασης  για την εκτέλεση της εργασίας  που αφορά : Περισυλλογή  μπαζών  από κοινόχρηστους χώρους.
7.-  Προέγκριση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης: Κατασκευή  Δικτύου Αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια και Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας »  με κωδικό ΜΙS 341287.
8.-  Εκλογή νέου αντιπροσώπου  της πλειοψηφίας  του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας  ως τακτικό μέλος  στο Διοικητικό  Συμβούλιο  του Περιβαλλοντικού συνδέσμου  Δήμων Αθήνας – Πειριά (ΠΕ.ΣΥ.ΔΑ.Π.).
9. -    Τροποποίηση  διάθεσης ποσού  438.190,01€  σε Λειτουργικές  Δαπάνες , σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ.  38520/30-11-2016  Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

http://www.pireasnews.gr/
 
Top